Mela Jhalavarli

Intervals - 1131131

Names - Raga Jinavali, Raga Varali

Modes

2nd mode

Intervals - 1311311


3rd mode

Intervals - 3113111


4th mode

Intervals - 1131113


5th mode

Intervals - 1311131


6th mode

Intervals - 3111311


7th mode

Intervals - 1113113