Mela Visvambhari

Intervals - 1321311

Modes

2nd mode

Intervals - 3213111


3rd mode

Intervals - 2131113

Names - Mela Syamalangi, Raga Shyamalam


4th mode

Intervals - 1311132


5th mode

Intervals - 3111321


6th mode

Intervals - 1113213


7th mode

Intervals - 1132131

Names - Mela Ganamurti, Raga Ganasamavarali