Raga Jivantini

Intervals - 331311

Names - Raga Gaurikriya

Modes

2nd mode

Intervals - 313113


3rd mode

Intervals - 131133


4th mode

Intervals - 311331


5th mode

Intervals - 113313

Names - Raga Suddha Mukhari


6th mode

Intervals - 133131

Names - Raga Bauli