Raga Saugandhunu

Intervals - 15114

Names - Raga Saugandhini

Modes

2nd mode

Intervals - 51141


3rd mode

Intervals - 11415

Names - Raga Nabhomani


4th mode

Intervals - 14151


5th mode

Intervals - 41511